Stiefel
Slovakia

KONTAKT

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovak Republic
T: + 421 2 4826 1111

MEDICÍNSKE INFORMÁCIE

T: + 421 2 4826 1111

BEZPEČNOSŤ LIEKOV

 

Informácia o produkte


Informácie na tejto stránke sú určené výlučne pre odbornú verejnosť.

Liek Toctino (alitretinoín) je na Slovensku registrovaný na liečbu závažnej chronickej formy ekzému rúk, ktorý nereaguje na liečbu lokálne podávanými kortikosteroidmi. Podobne ako iné retinoidy, aj liek Toctino® má teratogénny účinok. Liečba liekom Toctino® je počas tehotenstva kontraindikovaná a pri liečbe žien v plodnom veku sa musia dodržiavať osobitné opatrenia.
Program na prevenciu tehotenstva (PPT) bol navrhnutý tak, aby Vám pomohol splniť požiadavky súvisiace s liečbou liekom Toctino®. Zapamätajte si, prosím, že PPT je nutné dodržiavať.
Pozrite si, prosím, súhrn charakteristických vlastností lieku (SmPC) a sadu pre zdravotníckych pracovníkov, ktorá podrobne opisuje kroky, ktoré sú nevyhnutné pri predpisovaní lieku Toctino®
Aktuálny Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.

PPT dokumenty:

  • Táto sekcia je určená odbornej verejnosti. Potvrdzujem, že som odborník z oblasti medicíny alebo farmácie.
  • ÁNO
Povinnosť hlásiť všetky podozrenia na nežiaduce reakcie na alitretinoín, všetky prípady poškodenia plodu počas tehotenstva alebo vrodené chyby u novorodenca v súlade s národnými pravidlami pre systém spontánneho hlásenia nežiaducich reakcií na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26. Tel: +421 2 507 01 207, fax: +421 2 507 01 237. Email: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Všetky podozrenia na nežiaduce reakcie na alitretinoín a všetky prípady tehotenstva sa musia nahlásiť: GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, sk-safety@gsk.com, tel: + 421 2 4826 1111
Dátum vypracovania apríl 2013
SK/ART/0002/13