Stiefel
Slovakia

KONTAKT

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovak Republic
T: + 421 2 4826 1111

MEDICÍNSKE INFORMÁCIE

T: + 421 2 4826 1111

BEZPEČNOSŤ LIEKOV

 

Informácia o produkte


Informácie na tejto stránke sú určené výlučne pre odbornú verejnosť.

Toctino je indikovaný u dospelých pacientov, ktorí trpia závažnou chronickou formou ekzému na rukách, ktorý nereaguje na liečbu silnými lokálne používanými kortikosteroidmi.
Podobne ako iné retinoidy, aj liek Toctino® má teratogénny účinok. Liečba liekom Toctino® je počas tehotenstva kontraindikovaná a pri liečbe žien v plodnom veku sa musia dodržiavať osobitné opatrenia.
Program na prevenciu tehotenstva (PPP) bol navrhnutý tak, aby Vám pomohol splniť požiadavky súvisiace s liečbou liekom Toctino®. Zapamätajte si, prosím, že PPP je nutné dodržiavať.
Pozrite si, prosím, súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) a materiály pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré podrobne opisujú kroky, ktoré sú nevyhnutné pri predpisovaní lieku Toctino®
Aktuálny Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.


Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie v súlade s národnými pravidlami pre systém spontánneho hlásenia nežiaducich reakcií na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26. Tel: (+421) 02/5070 1206. Email: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Všetky podozrenia na nežiaduce reakcie na alitretinoín, všetky prípady tehotenstva, prípady poškodenia plodu počas tehotenstva alebo vrodené chyby u novorodenca, prosím, hláste aj GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, sk-safety@gsk.com, tel: (+421) 02/4826 1111.
Dátum vypracovania august 2018
SK/ART/0002/13(1)